Begränsa sociala medier till 30 min om dagen och minska depressiva symptom med 37% på tre veckor. Ja i alla fall om man ska tro på vetenskapen och en ny studie från Pennsylvania University som tydligt visar att det finns en koppling mellan sociala medier och psykisk ohälsa.

För de allra flesta är inte sociala medier ett problem. Men många som redan lider av depression eller ensamhetskänslor upplever att sociala medier gör dem ännu mer olyckliga.

Jag har tidigare skrivit flera artiklar om detta ämnet och driver sedan ett tag tillbaka i bloggen Just Like Me där jag tar upp just kopplingen sociala medier och psykisk ohälsa. I den här artikeln dyker jag djupare i just den här studien och förklarar också kopplingen mellan sociala medier och psykisk ohälsa.

Vad är det som gör sociala medier till ett problem?

Att sociala medier påverkar vår hälsa negativt är svårt att bevisa. De flesta undersökningar som gjorts baseras på deltagarnas egna analyser. Man kan sällan utesluta att dessa personer ändå skulle känt av eller haft symptomen tidigare.

En del forskare hävdar också att personer med ensamhetskänslor använder sociala medier i större uträckning just som ett botemedel mot ensamhet och att de på det sättet kommer in en ond spiral som ökar känslan av ensamhet. Man kan därför säga att det inte är sociala medier i sig som är ett problem. Utan hur personer som är mottagliga för externa intryck använder sociala medier som ett sätt att bota ångest.

I bilden nedan försöker jag förklara hur en person med ensamhetskänslor kan uppleva ökade känslor av ensamhet när sociala medier används som ett botemedel mot personens ångest:

ond cirkel - ensamhet och sociala medier
Bilden visar en negativ feedbackloop där personer söker sig till sociala medier för att bota en tillfällig känsla av oro och ångest. Sociala medierna visar dock ofta höjdpunkterna i våra liv och bidrar därmed till att öka oron hos personen, om personen redan har negativa tankar om sig själv eller sitt liv.

Studien No More FOMO

Studien publicerades så sent som i december 2018 i Journal of Social and Clinical Psychology och anses vara en av de första vetenskapliga studierna inom ämnet.

Enligt personerna bakom studien No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression, är det första gången en faktisk koppling har gjorts mellan sociala medier och negativa effekter på deltagarnas välmående – i en vetenskaplig studie.

I studien vill man veta hur en begränsning av sociala medier kan få effekt på områden som ensamhet, ångest, depression, självkänsla m.m.

Delades upp i två grupper

Experimentet skedde löpande under vår och höst 2018. Totalt medverkade 143 personer varav 108 var tjejer och 35 killar. De var slumpvis fördelade i en av två grupper. En som skulle fortsätta använda sociala medier som vanligt och en som skulle begränsa användandet till 30 minuter om dagen fördelat på 10 min resp. på Facebook, Instagram och Snapchat.

Undersökningen var också kontrollerad på så sätt att man noggrant höll koll på datatrafik och användning av appar. Man mätte t.o.m hur mycket batteri en telefon hade använts genom resp. app för att ha total kontroll under perioden.

Ett fullkomligt förbud av sociala medier skulle inte återspegla den verklighet vi lever i där sociala medier och smartphones finns som en naturlig del av vårt sätt att kommunicera och ta sig fram i dagens samhälle.

Hur mäter man välmående?

Före experimentet gjordes en undersökning gällande deltagarnas välmående och inkluderade flera olika vetenskapliga väl accepterade modeller som bl.a. behandlar sociala kontakter, Fear Of Missing Out, ensamhet, ångest, depression, självförtroende, självacceptans m.m.

Deltagarna fick göra en egen bedömning av sig själva efter ett antal påståenden. Till exempel dessa:

”När jag känner mig ensam finns det flera personer jag kan prata med”

”Om jag en eftermiddag vill gå på bio samma kväll har jag lätt att hitta någon som vill följa med”

”Jag blir orolig när jag inte vet vad mina vänner gör”

”Jag är rädd att andra får ut mer av sina upplevelser än jag”

”Jag känner jag har ett antal bra kvaliteter”

”Jag känner jag inte har särskilt mycket att vara stolt över”

Osv.

Resultat

Efter tre veckor kunde man konstatera att den grupp som utförde experimentet med att begränsa sociala medier under perioden rapporterade en minskad nivå av ensamhetskänslor med ca 10% medan den var helt oförändrad hos de som fortsatt använda sociala medier.

Experimentet visar alltså att en teknik eller funktion som man kan tycka ska föra oss närmre varandra i själva verket motverkar detta. Också kring depression visade det sig vara stora skillnader mellan utgångsläget och den 4:e veckan.

De personer som fortsatte med sociala medier hade inga förändringar efter 3 veckor medan de som var med i experimentgruppen och hade rapporterat en hög nivå av depressiva symptom minskade dessa med 37%.

De som hade rapporterat längre nivå av depressiva symptom från start såg också en minskning med ca 19,6%.

De som var med i gruppen som fortsatte använda sociala medier såg ingen markant (statistiskt märkbar) skillnad.

Det som kanske förvånar en del som gjort tidigare undersökningar är att fear of missing out, ångest och självförtroende inte hade någon direkt påverkan i experimentet men att ensamhetskänslor och depression hade det. Deltagarna berättar i studien att de blev mer insiktsfulla om hur sociala medier kan påverka dem och därmed också mer medvetna vilket ledde dem till att inte låta sig påverkas särskilt mycket av just användandet av sociala medier.

Och just det är vad jag tycker är mest intressant. Att medvetenheten i sig kanske räcker för att motverka en ökad risk för negativa effekter på vår mentala hälsa. Och det är just av den anledningen jag förra året startade bloggen Just Like Me.

Glöm inte alla positiva effekter som sociala medier för med sig. De övervinner oftast de negativa. Men känner du att du är beroende, använder sociala medier mer än du själv mår bra av, att din självbild påverkas av vad du ser i flödena, att du inte duger pga antalet likes du (inte) får eller att du känner dig mer ensam efter att ha kollat dina sociala medier…? Då påverkar sociala medier dig negativt och mitt tips är att dra ner på det under en period. Fler tips hittar du här.

MB

Studien heter No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression och publicerades i Dec 2018 i Journal of Social and Clinical Psychology.

MB

Leave a Reply